Założenia projektu MOS-t w przyszłość

Problem

Wychowankowie MOS po ukończeniu nauki w ośrodku w większości przypadków nie podejmują dalszej nauki lub po jej podjęciu nie kończą jej. Niski poziom wykształcenia utrudnia im znalezienie pracy. Na podstawie badania przeprowadzonego przez GUS "Wejście ludzi młodych na rynek pracy" (2009) wynika iż najwyższa stopa bezrobocia występuje w grupie osób z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym. Co więcej wskaźnik ten tylko nieznacznie zmniejsza się wraz z wiekiem badanych.

Kolejnym problemem jest niewystarczająca ilość wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy. Według raportu Manpower "Niedobór talentów" (2010) 51% pracodawców deklaruje problemy ze znalezieniem kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. W ciągu trzech edycji badania najbardziej poszukiwanymi pracownikami są wykwalifikowani pracownicy fizyczni - m.in. elektrycy, cieśle, stolarze, murarze, hydraulicy czy spawacze.

Beneficjenci

Użytkownikami wypracowanych w projekcie narzędzi będą przede wszystkim Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii oraz organizacje zrzeszające pracodawców prowadzące przygotowanie zawodowe. Wypracowane narzędzia uzupełnią podejmowane przez te organizacje działania oraz wzmocnią ich efekty.

W ramach projektu upowszechnianiem i włączeniem objętych zostanie 9 placówek MOS, oferujących naukę na poziomie gimnazjalnym oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz 5 izb rzemieślniczych, na terenie działania których znajdują się wymienione wyżej placówki MOS. Dzięki posiadanemu zapleczu dydaktycznemu i technicznemu będą one mogły wprowadzić w życie produkty wypracowane w projekcie.

Odbiorcami wypracowanych w projekcie narzędzi są uczniowie w ostatnim roku nauki gimnazjum przy MOS. Przy czym ostatni rok nauki oznacza zarówno uczniów klas III jak i wychowanków kończących 18 rok życia, którzy według prawa kończą obowiązek. Powodem objęcia działaniami tej grupy jest poszerzające się zjawisko degradacji społecznej jak i trudności w poruszaniu się na rynku pracy i wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel główny

Celem głównym projektu jest wypracowanie narzędzi które ułatwią młodzieży MOS wejście na rynek pracy, oraz wyborze przez nich alternatywnej ścieżki życia.